Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030

0
11


Theo đó, đến năm 2030, thành phố sẽ phát triển 650 ha đất làm công viên. Để đạt được mục tiêu này, Sở Xây dựng sẽ xem xét tổng diện tích mà công ty dự định xây dựng trong các kế hoạch 1/500, 1 / 2.000 của quận. Trong mỗi loại chương trình, bộ phận kêu gọi thành lập một dự án xây dựng hoặc đầu tư vào công viên. </p> <p>Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô của các công viên công cộng trong quy hoạch của thành phố là khoảng 7m2 ha mỗi người. Tuy nhiên, các đánh giá gần đây cho thấy công viên rộng hơn 500 ha, tương đương khoảng 0,55m2 mỗi người, khoảng 1/16 lần ở Singapore (8m2 công viên mỗi người). </p> <p>Hiện tại, chỉ có 1,54 ha tăng trưởng xung quanh công viên sẽ khiến thành phố đủ lâu để giữ cho phần còn lại của công viên được đề xuất xanh. Trước vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề xuất với công chúng thành phố để đặt mục tiêu tăng số lượng công viên và dự án phát triển nhà kính công cộng từ 0,55m2 lên 0 vào năm 2020 – 2030. , 65 m2 vào năm 2025 và một 202 vào năm 2030. </p> <p>Các công viên công cộng lớn (hơn 10 mẫu Anh) được khuyến khích so sánh. Các nhà đầu tư có thể xây dựng các trang web thay thế và sử dụng sân chơi cho giá trị, nhưng khu vực địa phương nên là một công viên công cộng. Máy xúc làm việc trong các công viên như cải tạo, phòng vệ sinh, bãi đậu xe, vv không nên thay đổi các chức năng cốt lõi của công viên. </p> <p>Các nhà đầu tư vào các dự án nhà ở phải hoàn thành công viên và các dự án phát triển xanh dựa trên kế hoạch xây dựng với tỷ lệ 1/500. Đến năm 2025, các quận trung tâm sẽ trồng khoảng 30.000 cây mới. Trồng 50.000 cây vào năm 2030. Các dự án đầu tư với sự phát triển của công viên và phát triển cây xanh yêu thích các chính sách sơ bộ. </p> <p>có thể Vào cuối năm 2019, ủy ban công cộng của thành phố đã phê duyệt ý tưởng của một Ủy ban và Ủy ban Xây dựng Quận 12 để xây dựng một công viên xanh trên 150 ha đất ở quận Tahan và Toy. Trong các khu vực rộng lớn, công viên này phục vụ nhu cầu giải trí và giải trí và duy trì việc sử dụng chung nước ngọt và nước ngọt. </p> <p></span></p> <p class="author">HIV.</p> <p class="source" data-field="source">Theo các học giả trẻ</p> </p></div> </div> <footer> <!-- post pagination --> <!-- review --> <div class="td-post-source-tags"> <!-- source via --> <!-- tags --> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2Ftp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+%C4%91%E1%BA%B7t+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+t%C4%83ng+th%C3%AAm+650+ha+%C4%91%E1%BA%A5t+c%C3%B4ng+vi%C3%AAn+v%C3%A0o+n%C4%83m+2030&url=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2Ftp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030%2F&via=thobsonstudio"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/&media=https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047.jpg&description=Tp.HCM+%C4%91%E1%BA%B7t+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+t%C4%83ng+th%C3%AAm+650+ha+%C4%91%E1%BA%A5t+c%C3%B4ng+vi%C3%AAn+v%C3%A0o+n%C4%83m+2030"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tp.HCM+%C4%91%E1%BA%B7t+m%E1%BB%A5c+ti%C3%AAu+t%C4%83ng+th%C3%AAm+650+ha+%C4%91%E1%BA%A5t+c%C3%B4ng+vi%C3%AAn+v%C3%A0o+n%C4%83m+2030 %0A%0A https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <!-- next prev --><div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div></div> <!-- author box --><div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://thobsonstudio.com/author/admin/">admin</a></span></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2020-05-25T08:39:12+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2020-05-25T08:39:12+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png"></span><meta itemprop="name" content="thobsonstudio"></span><meta itemprop="headline " content="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_14_5ef6bad448d1a_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11" data-td-block-uid="td_uid_14_5ef6bad448d1a" ><script>var block_td_uid_14_5ef6bad448d1a = new tdBlock(); block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.id = "td_uid_14_5ef6bad448d1a"; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_14_5ef6bad448d1a_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":888,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_14_5ef6bad448d1a_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_14_5ef6bad448d1a_rand_style"}'; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.td_column_number = "3"; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.post_count = "3"; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.found_posts = "337"; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.header_color = ""; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_14_5ef6bad448d1a.max_num_pages = "113"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_14_5ef6bad448d1a); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_15_5ef6bad44f9da" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_14_5ef6bad448d1a" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_16_5ef6bad44f9fb" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_14_5ef6bad448d1a" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_14_5ef6bad448d1a class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-100x70.jpeg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi">Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_14_5ef6bad448d1a" data-td_block_id="td_uid_14_5ef6bad448d1a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_14_5ef6bad448d1a" data-td_block_id="td_uid_14_5ef6bad448d1a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar td_uid_17_5ef6bad452464_rand td_block_template_11"> <style> /* custom css */ .td_uid_17_5ef6bad452464_rand.td-a-rec-img { text-align: left; } .td_uid_17_5ef6bad452464_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; } </style><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#" target="_blank"><img src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/sidebar.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_social_counter td_block_widget td_uid_18_5ef6bad452bc6_rand td-social-style8 td-social-boxed td-social-font-icons td-pb-border-top td_block_template_11"><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Get in touch</span></h4></div><div class="td-social-list"><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_instagram"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-instagram"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,684</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://instagram.com/tagDiv#" >Follow</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_twitter"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-twitter"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,221</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://twitter.com/tagDivofficial" >Follow</a></span></div></div></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_9 td_block_widget td_uid_19_5ef6bad45378e_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_19_5ef6bad45378e" ><script>var block_td_uid_19_5ef6bad45378e = new tdBlock(); block_td_uid_19_5ef6bad45378e.id = "td_uid_19_5ef6bad45378e"; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Recent Posts","ajax_pagination":"next_prev","class":"td_block_widget td_uid_19_5ef6bad45378e_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m8_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m8f_title_font_header":"","m8f_title_font_title":"Article title","m8f_title_font_settings":"","m8f_title_font_family":"","m8f_title_font_size":"","m8f_title_font_line_height":"","m8f_title_font_style":"","m8f_title_font_weight":"","m8f_title_font_transform":"","m8f_title_font_spacing":"","m8f_title_":"","m8f_cat_font_title":"Article category tag","m8f_cat_font_settings":"","m8f_cat_font_family":"","m8f_cat_font_size":"","m8f_cat_font_line_height":"","m8f_cat_font_style":"","m8f_cat_font_weight":"","m8f_cat_font_transform":"","m8f_cat_font_spacing":"","m8f_cat_":"","m8f_meta_font_title":"Article meta info","m8f_meta_font_settings":"","m8f_meta_font_family":"","m8f_meta_font_size":"","m8f_meta_font_line_height":"","m8f_meta_font_style":"","m8f_meta_font_weight":"","m8f_meta_font_transform":"","m8f_meta_font_spacing":"","m8f_meta_":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_19_5ef6bad45378e_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_19_5ef6bad45378e_rand_style"}'; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.td_column_number = "1"; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.block_type = "td_block_9"; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.post_count = "5"; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.found_posts = "414"; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.header_color = ""; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_19_5ef6bad45378e.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_19_5ef6bad45378e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Recent Posts</span></h4></div><div id=td_uid_19_5ef6bad45378e class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/eu-recommends-suspending-hundreds-of-drugs-tested-by-indian-firm/" rel="bookmark" title="EU Recommends Suspending Hundreds of Drugs Tested by Indian Firm">EU Recommends Suspending Hundreds of Drugs Tested by Indian Firm</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/how-blackberry-stays-relevant-in-the-age-of-the-iphone-2/" rel="bookmark" title="How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone">How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/bien-phong-tro-14m2-thanh-phong-co%cc%82ng-chua-vo%cc%9bi-chi-phi-6-trie%cc%82u/" rel="bookmark" title="Biến phòng trọ 14m2 thành phòng công chúa với chi phí 6 triệu">Biến phòng trọ 14m2 thành phòng công chúa với chi phí 6 triệu</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/wyndham-lynn-times-thanh-thuy-du-kien-thu-hut-hon-1-000-nha-dau-tu-trong-le-ra-mat/" rel="bookmark" title="Wyndham Lynn Times Thanh Thủy dự kiến thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư trong lễ ra mắt">Wyndham Lynn Times Thanh Thủy dự kiến thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/da-nang-yeu-cau-thay-the-kinh-op-hai-toa-nha-dat-vang/" rel="bookmark" title="Đà Nẵng yêu cầu thay thế kính ốp hai tòa nhà “dát vàng”">Đà Nẵng yêu cầu thay thế kính ốp hai tòa nhà “dát vàng”</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_19_5ef6bad45378e" data-td_block_id="td_uid_19_5ef6bad45378e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_19_5ef6bad45378e" data-td_block_id="td_uid_19_5ef6bad45378e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_20_5ef6bad456263_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_20_5ef6bad456263" ><script>var block_td_uid_20_5ef6bad456263 = new tdBlock(); block_td_uid_20_5ef6bad456263.id = "td_uid_20_5ef6bad456263"; block_td_uid_20_5ef6bad456263.atts = '{"custom_title":"Most Popular","class":"td_block_widget td_uid_20_5ef6bad456263_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m16_tl":"","m16_el":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m16f_title_font_header":"","m16f_title_font_title":"Article title","m16f_title_font_settings":"","m16f_title_font_family":"","m16f_title_font_size":"","m16f_title_font_line_height":"","m16f_title_font_style":"","m16f_title_font_weight":"","m16f_title_font_transform":"","m16f_title_font_spacing":"","m16f_title_":"","m16f_cat_font_title":"Article category tag","m16f_cat_font_settings":"","m16f_cat_font_family":"","m16f_cat_font_size":"","m16f_cat_font_line_height":"","m16f_cat_font_style":"","m16f_cat_font_weight":"","m16f_cat_font_transform":"","m16f_cat_font_spacing":"","m16f_cat_":"","m16f_meta_font_title":"Article meta info","m16f_meta_font_settings":"","m16f_meta_font_family":"","m16f_meta_font_size":"","m16f_meta_font_line_height":"","m16f_meta_font_style":"","m16f_meta_font_weight":"","m16f_meta_font_transform":"","m16f_meta_font_spacing":"","m16f_meta_":"","m16f_ex_font_title":"Article excerpt","m16f_ex_font_settings":"","m16f_ex_font_family":"","m16f_ex_font_size":"","m16f_ex_font_line_height":"","m16f_ex_font_style":"","m16f_ex_font_weight":"","m16f_ex_font_transform":"","m16f_ex_font_spacing":"","m16f_ex_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_20_5ef6bad456263_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_20_5ef6bad456263_rand_style"}'; block_td_uid_20_5ef6bad456263.td_column_number = "1"; block_td_uid_20_5ef6bad456263.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_20_5ef6bad456263.post_count = "5"; block_td_uid_20_5ef6bad456263.found_posts = "414"; block_td_uid_20_5ef6bad456263.header_color = ""; block_td_uid_20_5ef6bad456263.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_20_5ef6bad456263.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_20_5ef6bad456263); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Popular</span></h4></div><div id=td_uid_20_5ef6bad456263 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-150x150.jpg" alt="" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-150x150.jpg" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> KYYAN Jiang: Quy hoạch: Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới, quận Vinnie Hip Hội đồng thành phố Rhya Jiao (Kee Jiang) khuyên... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-150x150.jpeg" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-150x150.jpg" alt="" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi">Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> Tùy thuộc vào kế hoạch ngữ pháp trên mặt đất, chúng ta có thể xác định ưu và nhược điểm. Chọn cửa chính, khu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1590283169707-1590283170234-crop-15902832009591708832524-150x150.jpg" alt="" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?">Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-3 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://thobsonstudio.com/"><img class="td-retina-data" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png" data-retina="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo_retina.png" alt="" title="" width="" /></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music & fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Linkedin"> <i class="td-icon-font td-icon-linkedin"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="RSS"> <i class="td-icon-font td-icon-rss"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Yahoo"> <i class="td-icon-font td-icon-yahoo"></i> </a> </span></div></div> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_22_5ef6bad45bc1e_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_22_5ef6bad45bc1e" ><script>var block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e = new tdBlock(); block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.id = "td_uid_22_5ef6bad45bc1e"; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Most Viewed","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_22_5ef6bad45bc1e_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_22_5ef6bad45bc1e_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_22_5ef6bad45bc1e_rand_style"}'; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.td_column_number = "1"; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.post_count = "3"; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.found_posts = "414"; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.header_color = ""; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_22_5ef6bad45bc1e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Viewed</span></h4></div><div id=td_uid_22_5ef6bad45bc1e class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/how-blackberry-stays-relevant-in-the-age-of-the-iphone-2/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/9-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/9-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/how-blackberry-stays-relevant-in-the-age-of-the-iphone-2/" rel="bookmark" title="How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone">How BlackBerry Stays Relevant in the Age of the iPhone</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/co-hoi-nao-cho-thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-moi-noi-phat-trien-trong-nam-2020/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Cơ hội nào cho thị trường bất động sản cao cấp mới nổi phát triển trong năm 2020?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2129_image001.jpgrandTime1589643775-100x70.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2129_image001.jpgrandTime1589643775-100x70.jpeg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/2129_image001.jpgrandTime1589643775-218x150.jpeg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cơ hội nào cho thị trường bất động sản cao cấp mới nổi phát triển trong năm 2020?" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/co-hoi-nao-cho-thi-truong-bat-dong-san-cao-cap-moi-noi-phat-trien-trong-nam-2020/" rel="bookmark" title="Cơ hội nào cho thị trường bất động sản cao cấp mới nổi phát triển trong năm 2020?">Cơ hội nào cho thị trường bất động sản cao cấp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/marks-spencer-profits-jump-for-first-time-in-four-years/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Marks & Spencer Profits Jump for First Time in Four Years"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-300x214.jpg 300w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-1024x730.jpg 1024w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-768x547.jpg 768w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-696x496.jpg 696w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5-589x420.jpg 589w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/5.jpg 1068w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Marks & Spencer Profits Jump for First Time in Four Years" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/marks-spencer-profits-jump-for-first-time-in-four-years/" rel="bookmark" title="Marks & Spencer Profits Jump for First Time in Four Years">Marks & Spencer Profits Jump for First Time in Four Years</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_10 td_block_widget td_uid_23_5ef6bad46172a_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_23_5ef6bad46172a" ><script>var block_td_uid_23_5ef6bad46172a = new tdBlock(); block_td_uid_23_5ef6bad46172a.id = "td_uid_23_5ef6bad46172a"; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.atts = '{"custom_title":"Trending Now","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_23_5ef6bad46172a_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m9_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m9f_title_font_header":"","m9f_title_font_title":"Article title","m9f_title_font_settings":"","m9f_title_font_family":"","m9f_title_font_size":"","m9f_title_font_line_height":"","m9f_title_font_style":"","m9f_title_font_weight":"","m9f_title_font_transform":"","m9f_title_font_spacing":"","m9f_title_":"","m9f_cat_font_title":"Article category tag","m9f_cat_font_settings":"","m9f_cat_font_family":"","m9f_cat_font_size":"","m9f_cat_font_line_height":"","m9f_cat_font_style":"","m9f_cat_font_weight":"","m9f_cat_font_transform":"","m9f_cat_font_spacing":"","m9f_cat_":"","m9f_meta_font_title":"Article meta info","m9f_meta_font_settings":"","m9f_meta_font_family":"","m9f_meta_font_size":"","m9f_meta_font_line_height":"","m9f_meta_font_style":"","m9f_meta_font_weight":"","m9f_meta_font_transform":"","m9f_meta_font_spacing":"","m9f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_23_5ef6bad46172a_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_23_5ef6bad46172a_rand_style"}'; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.td_column_number = "1"; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.block_type = "td_block_10"; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.post_count = "3"; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.found_posts = "414"; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.header_color = ""; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_23_5ef6bad46172a.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_23_5ef6bad46172a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Trending Now</span></h4></div><div id=td_uid_23_5ef6bad46172a class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-52" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-52"><a href="#">About Us</a></li> <li id="menu-item-53" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-53"><a href="https://thobsonstudio.com/contact/">Contact</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Copyright 2017 - Newspaper by TagDiv </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.7.4 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ef6bad46538e --> <script type="text/javascript">jQuery().ready( function() { if (typeof tdsDateFormat !== 'undefined') { // php time() equivalent - js deals in milliseconds and php in seconds var tdBusinessDateTimestamp = Math.floor(new Date().getTime() / 1000); // replace the date var tdBusinessTodayDate = td_date_i18n(tdsDateFormat, tdBusinessDateTimestamp); jQuery('.td-business-demo-js-date-today').text(tdBusinessTodayDate); } });</script><script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.7.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.2'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 3.1 on 2020-06-27 03:19:48 -->