Tp.HCM xin gia hạn thời gian kiểm kê đất đai đến cuối tháng 6/2020

0
5

Theo đó, T.P. Do nhiều vấn đề, nó sẽ kéo dài thời gian hoàn thành sử dụng đất, lập bản đồ sử dụng đất hiện tại vào năm 2019.

</p> <p>Trước đó, Bộ Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường đã công bố vào tháng 12. Năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi sử dụng đất. </p> <p>Dựa trên chỉ thị do Thủ tướng ban hành, ngày 15 tháng 6 năm 2019, CT-TG và quyết định ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Gửi 24 quận để thực hiện và tổ chức các hội nghị sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện bảo tồn đất ở cấp tiểu bang và thành phố. </p> <p>Cuối tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập một ban chỉ đạo để chỉ đạo hướng dẫn quy hoạch địa điểm và xây dựng bản đồ sử dụng đất trong khu vực vào năm 2019. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đang hợp tác với các phòng ban, ủy ban nhân sự khu vực để hoàn thiện kế hoạch và hoàn thiện dự toán chi tiêu. </p> <p>Vào ngày 7 tháng 8 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành TT-BTNMT về các quy tắc kỹ thuật thống kê, sử dụng đất và sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Doreen cho biết vẫn còn một điều đáng tiếc là không có đơn giá mới, điều quan trọng là phải lấy giá trị của đơn vị cũ để ước tính, vì vậy đã quá muộn để hoàn thành ước tính. </p> <p>Ngoài ra, sự chậm trễ là do các biện pháp quản lý và lập bản đồ đất đai phải được thực hiện dưới hình thức đấu giá hoặc phân bổ cho các đơn vị hoạt động dưới tài nguyên và môi trường. </p> <p>Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tài nguyên đất đai là một khối lượng công việc khổng lồ, các đơn vị sự nghiệp đang thiếu hụt nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của bộ và ngoài dịch bệnh V-19. Vì vậy, giám sát hiện trường và kiểm tra trực tiếp có nhiều vấn đề, vì chúng cho phép chúng được hoàn thành ở tất cả các cấp dài hơn so với yêu cầu. </p> <p>Trước những vấn đề trên, ủy ban quản lý thành phố đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoàn thành việc sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất hiện tại từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. </p> <p></span></p> <p class="author">HIV.</p> <p class="source" data-field="source">Theo đời sống kinh tế</p> </p></div> </div> <footer> <!-- post pagination --> <!-- review --> <div class="td-post-source-tags"> <!-- source via --> <!-- tags --> </div> <div class="td-post-sharing-bottom"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://thobsonstudio.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2Ftp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020&url=https%3A%2F%2Fthobsonstudio.com%2Ftp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020%2F&via=thobsonstudio"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://thobsonstudio.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/&media=https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/hi-26-1590202547611712188092-crop-1590202558050206320813.jpg&description=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div> <div class="td-social-but-text">Pinterest</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Tp.HCM+xin+gia+h%E1%BA%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+ki%E1%BB%83m+k%C3%AA+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+%C4%91%E1%BA%BFn+cu%E1%BB%91i+th%C3%A1ng+6%2F2020 %0A%0A https://thobsonstudio.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div> <div class="td-social-but-text">WhatsApp</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <!-- next prev --><div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://thobsonstudio.com/duong-cao-toc-bac-nam/">Đường Cao tốc Bắc – Nam</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://thobsonstudio.com/cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-1-500-nhieu-khu-vuc-do-thi-o-loan/">Công bố quy hoạch chi tiết 1/500 nhiều khu vực đô thị Ô Loan</a></div></div></div> <!-- author box --><div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://thobsonstudio.com/author/admin/">admin</a></span></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2020-05-23T10:26:19+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2020-05-23T10:26:19+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png"></span><meta itemprop="name" content="thobsonstudio"></span><meta itemprop="headline " content="Tp.HCM xin gia hạn thời gian kiểm kê đất đai đến cuối tháng 6/2020"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/hi-26-1590202547611712188092-crop-1590202558050206320813.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_14_5ece0087932bd_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11" data-td-block-uid="td_uid_14_5ece0087932bd" ><script>var block_td_uid_14_5ece0087932bd = new tdBlock(); block_td_uid_14_5ece0087932bd.id = "td_uid_14_5ece0087932bd"; block_td_uid_14_5ece0087932bd.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_14_5ece0087932bd_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":806,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_14_5ece0087932bd_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_14_5ece0087932bd_rand_style"}'; block_td_uid_14_5ece0087932bd.td_column_number = "3"; block_td_uid_14_5ece0087932bd.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_14_5ece0087932bd.post_count = "3"; block_td_uid_14_5ece0087932bd.found_posts = "337"; block_td_uid_14_5ece0087932bd.header_color = ""; block_td_uid_14_5ece0087932bd.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_14_5ece0087932bd.max_num_pages = "113"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_14_5ece0087932bd); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_15_5ece00879515d" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_14_5ece0087932bd" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_16_5ece008795169" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_14_5ece0087932bd" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_14_5ece0087932bd class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td-meta-info-hide td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-218x150.jpeg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-100x70.jpeg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <a href="https://thobsonstudio.com/category/tin-tuc/" class="td-post-category">TIN TỨC</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_14_5ece0087932bd" data-td_block_id="td_uid_14_5ece0087932bd"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_14_5ece0087932bd" data-td_block_id="td_uid_14_5ece0087932bd"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/tp-hcm-xin-gia-han-thoi-gian-kiem-ke-dat-dai-den-cuoi-thang-6-2020/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://thobsonstudio.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='806' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar td_uid_17_5ece008797715_rand td_block_template_11"> <style> /* custom css */ .td_uid_17_5ece008797715_rand.td-a-rec-img { text-align: left; } .td_uid_17_5ece008797715_rand.td-a-rec-img img { margin: 0 auto 0 0; } </style><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#" target="_blank"><img src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/sidebar.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_social_counter td_block_widget td_uid_18_5ece008797a56_rand td-social-style8 td-social-boxed td-social-font-icons td-pb-border-top td_block_template_11"><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Get in touch</span></h4></div><div class="td-social-list"><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_instagram"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-instagram"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,676</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://instagram.com/tagDiv#" >Follow</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_twitter"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-twitter"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">2,177</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://twitter.com/tagDivofficial" >Follow</a></span></div></div></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_9 td_block_widget td_uid_19_5ece0087980bf_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_19_5ece0087980bf" ><script>var block_td_uid_19_5ece0087980bf = new tdBlock(); block_td_uid_19_5ece0087980bf.id = "td_uid_19_5ece0087980bf"; block_td_uid_19_5ece0087980bf.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Recent Posts","ajax_pagination":"next_prev","class":"td_block_widget td_uid_19_5ece0087980bf_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m8_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m8f_title_font_header":"","m8f_title_font_title":"Article title","m8f_title_font_settings":"","m8f_title_font_family":"","m8f_title_font_size":"","m8f_title_font_line_height":"","m8f_title_font_style":"","m8f_title_font_weight":"","m8f_title_font_transform":"","m8f_title_font_spacing":"","m8f_title_":"","m8f_cat_font_title":"Article category tag","m8f_cat_font_settings":"","m8f_cat_font_family":"","m8f_cat_font_size":"","m8f_cat_font_line_height":"","m8f_cat_font_style":"","m8f_cat_font_weight":"","m8f_cat_font_transform":"","m8f_cat_font_spacing":"","m8f_cat_":"","m8f_meta_font_title":"Article meta info","m8f_meta_font_settings":"","m8f_meta_font_family":"","m8f_meta_font_size":"","m8f_meta_font_line_height":"","m8f_meta_font_style":"","m8f_meta_font_weight":"","m8f_meta_font_transform":"","m8f_meta_font_spacing":"","m8f_meta_":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_19_5ece0087980bf_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_19_5ece0087980bf_rand_style"}'; block_td_uid_19_5ece0087980bf.td_column_number = "1"; block_td_uid_19_5ece0087980bf.block_type = "td_block_9"; block_td_uid_19_5ece0087980bf.post_count = "5"; block_td_uid_19_5ece0087980bf.found_posts = "414"; block_td_uid_19_5ece0087980bf.header_color = ""; block_td_uid_19_5ece0087980bf.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_19_5ece0087980bf.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_19_5ece0087980bf); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Recent Posts</span></h4></div><div id=td_uid_19_5ece0087980bf class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/du-cung-qua-lon-dau-tu-vao-xi-mang-gap-kho/" rel="bookmark" title="Dư cung quá lớn, đầu tư vào xi măng gặp khó">Dư cung quá lớn, đầu tư vào xi măng gặp khó</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/mo-ban-lan-dau-tien-toa-thap-can-ho-trai-tim-vinhomes-ocean-park/" rel="bookmark" title="Mở bán lần đầu tiên tòa tháp căn hộ “trái tim” Vinhomes Ocean Park">Mở bán lần đầu tiên tòa tháp căn hộ “trái tim” Vinhomes Ocean Park</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/peugeot-owner-psa-very-close-to-deal-to-buy-vauxhall-and-opel/" rel="bookmark" title="Peugeot Owner PSA very Close to Deal to Buy Vauxhall and Opel">Peugeot Owner PSA very Close to Deal to Buy Vauxhall and Opel</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/bat-dong-san-cong-nghiep/" rel="bookmark" title="Bất động sản công nghiệp">Bất động sản công nghiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_8 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/dhcd-van-phu-invest-chu-tich-to-nhu-toan-mung-vi-cong-ty-van-tang-truong-trong-dich-covid-19-nam-2020-se-day-manh-dau-tu-vao-can-tho-hue-bac-ninh-hai-phong/" rel="bookmark" title="ĐHCĐ Văn Phú – Invest: Chủ tịch Tô Như Toàn mừng vì công ty vẫn tăng trưởng trong dịch Covid-19, năm 2020 sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Cần Thơ, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng">ĐHCĐ Văn Phú – Invest: Chủ tịch Tô Như Toàn mừng vì công ty...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_19_5ece0087980bf" data-td_block_id="td_uid_19_5ece0087980bf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_19_5ece0087980bf" data-td_block_id="td_uid_19_5ece0087980bf"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_20_5ece00879b45d_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_20_5ece00879b45d" ><script>var block_td_uid_20_5ece00879b45d = new tdBlock(); block_td_uid_20_5ece00879b45d.id = "td_uid_20_5ece00879b45d"; block_td_uid_20_5ece00879b45d.atts = '{"custom_title":"Most Popular","class":"td_block_widget td_uid_20_5ece00879b45d_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m16_tl":"","m16_el":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m16f_title_font_header":"","m16f_title_font_title":"Article title","m16f_title_font_settings":"","m16f_title_font_family":"","m16f_title_font_size":"","m16f_title_font_line_height":"","m16f_title_font_style":"","m16f_title_font_weight":"","m16f_title_font_transform":"","m16f_title_font_spacing":"","m16f_title_":"","m16f_cat_font_title":"Article category tag","m16f_cat_font_settings":"","m16f_cat_font_family":"","m16f_cat_font_size":"","m16f_cat_font_line_height":"","m16f_cat_font_style":"","m16f_cat_font_weight":"","m16f_cat_font_transform":"","m16f_cat_font_spacing":"","m16f_cat_":"","m16f_meta_font_title":"Article meta info","m16f_meta_font_settings":"","m16f_meta_font_family":"","m16f_meta_font_size":"","m16f_meta_font_line_height":"","m16f_meta_font_style":"","m16f_meta_font_weight":"","m16f_meta_font_transform":"","m16f_meta_font_spacing":"","m16f_meta_":"","m16f_ex_font_title":"Article excerpt","m16f_ex_font_settings":"","m16f_ex_font_family":"","m16f_ex_font_size":"","m16f_ex_font_line_height":"","m16f_ex_font_style":"","m16f_ex_font_weight":"","m16f_ex_font_transform":"","m16f_ex_font_spacing":"","m16f_ex_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_20_5ece00879b45d_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_20_5ece00879b45d_rand_style"}'; block_td_uid_20_5ece00879b45d.td_column_number = "1"; block_td_uid_20_5ece00879b45d.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_20_5ece00879b45d.post_count = "5"; block_td_uid_20_5ece00879b45d.found_posts = "414"; block_td_uid_20_5ece00879b45d.header_color = ""; block_td_uid_20_5ece00879b45d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_20_5ece00879b45d.max_num_pages = "83"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_20_5ece00879b45d); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Popular</span></h4></div><div id=td_uid_20_5ece00879b45d class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/congvien239-15903696711961314074711-crop-1590369698024264785047-150x150.jpg" alt="" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tap-doan-flc-tai-tro-quy-hoach-khu-do-thi-1500-o-tp-rach-gia1590325798-150x150.jpg" alt="." title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> KYYAN Jiang: Quy hoạch: Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới, quận Vinnie Hip Hội đồng thành phố Rhya Jiao (Kee Jiang) khuyên... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/1428_9.jpgrandTime1590379716-150x150.jpeg" alt="" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi1590291343-150x150.jpg" alt="" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tu-van-thiet-ke-kien-truc-nha-o-theo-phong-thuy-va-theo-tuoi/" rel="bookmark" title="Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi">Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở theo phong thủy và theo tuổi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> Tùy thuộc vào kế hoạch ngữ pháp trên mặt đất, chúng ta có thể xác định ưu và nhược điểm. Chọn cửa chính, khu... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1590283169707-1590283170234-crop-15902832009591708832524-150x150.jpg" alt="" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/dat-vang-san-golf-phan-thiet-duoc-tinh-gia-beo-ra-sao-2/" rel="bookmark" title="Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?">Đất ‘vàng’ sân golf Phan Thiết được tính giá bèo ra sao?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> <div class="td-excerpt"> </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-3 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://thobsonstudio.com/"><img class="td-retina-data" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo.png" data-retina="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/business_logo_retina.png" alt="" title="" width="" /></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music & fashion website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Linkedin"> <i class="td-icon-font td-icon-linkedin"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="RSS"> <i class="td-icon-font td-icon-rss"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Yahoo"> <i class="td-icon-font td-icon-yahoo"></i> </a> </span></div></div> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_22_5ece0087a00c6_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_22_5ece0087a00c6" ><script>var block_td_uid_22_5ece0087a00c6 = new tdBlock(); block_td_uid_22_5ece0087a00c6.id = "td_uid_22_5ece0087a00c6"; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.atts = '{"sort":"random_posts","custom_title":"Most Viewed","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_22_5ece0087a00c6_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_22_5ece0087a00c6_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_22_5ece0087a00c6_rand_style"}'; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.td_column_number = "1"; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.post_count = "3"; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.found_posts = "414"; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.header_color = ""; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_22_5ece0087a00c6.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_22_5ece0087a00c6); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Most Viewed</span></h4></div><div id=td_uid_22_5ece0087a00c6 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/khoi-to-vu-ve-du-an-ma-o-tp-hcm-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Khởi tố vụ vẽ dự án “ma” ở TP HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1589882125406-1589882125574-crop-15898821410581930275715-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1589882125406-1589882125574-crop-15898821410581930275715-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/photo1589882125406-1589882125574-crop-15898821410581930275715-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khởi tố vụ vẽ dự án “ma” ở TP HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/khoi-to-vu-ve-du-an-ma-o-tp-hcm-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san/" rel="bookmark" title="Khởi tố vụ vẽ dự án “ma” ở TP HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản">Khởi tố vụ vẽ dự án “ma” ở TP HCM để...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/gan-4000-ty-dong-dau-tu-khu-phuc-hop-do-thi-thuong-mai-cao-tang-phuong-trang/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Gần 4000 tỷ đồng đầu tư Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/da-nang-gan-4000-ty-dong-dau-tu-khu-phuc-hop-do-thi-thuong-mai-cao-tang-phuong-trang1590200245-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/da-nang-gan-4000-ty-dong-dau-tu-khu-phuc-hop-do-thi-thuong-mai-cao-tang-phuong-trang1590200245-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/da-nang-gan-4000-ty-dong-dau-tu-khu-phuc-hop-do-thi-thuong-mai-cao-tang-phuong-trang1590200245-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gần 4000 tỷ đồng đầu tư Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/gan-4000-ty-dong-dau-tu-khu-phuc-hop-do-thi-thuong-mai-cao-tang-phuong-trang/" rel="bookmark" title="Gần 4000 tỷ đồng đầu tư Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang">Gần 4000 tỷ đồng đầu tư Khu phức hợp đô thị,...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack td-meta-info-hide"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://thobsonstudio.com/ha-noi-sap-co-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Hà Nội sắp có thêm khu du lịch sinh thái và sân golf trên 66 ha tại huyện Thường Tín"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/ha-noi-sap-don-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin1589252382-100x70.jpg" srcset="https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/ha-noi-sap-don-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin1589252382-100x70.jpg 100w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/ha-noi-sap-don-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin1589252382-218x150.jpg 218w, https://thobsonstudio.com/wp-content/uploads/2020/05/ha-noi-sap-don-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin1589252382-485x334.jpg 485w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hà Nội sắp có thêm khu du lịch sinh thái và sân golf trên 66 ha tại huyện Thường Tín" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/ha-noi-sap-co-them-khu-du-lich-sinh-thai-va-san-golf-tren-66-ha-tai-huyen-thuong-tin/" rel="bookmark" title="Hà Nội sắp có thêm khu du lịch sinh thái và sân golf trên 66 ha tại huyện Thường Tín">Hà Nội sắp có thêm khu du lịch sinh thái và...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_10 td_block_widget td_uid_23_5ece0087a4486_rand td-pb-border-top td_block_template_11 td-column-1 td_block_padding td_block_bot_line" data-td-block-uid="td_uid_23_5ece0087a4486" ><script>var block_td_uid_23_5ece0087a4486 = new tdBlock(); block_td_uid_23_5ece0087a4486.id = "td_uid_23_5ece0087a4486"; block_td_uid_23_5ece0087a4486.atts = '{"custom_title":"Trending Now","limit":"3","class":"td_block_widget td_uid_23_5ece0087a4486_rand","separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","m9_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","offset":"","show_modified_date":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m9f_title_font_header":"","m9f_title_font_title":"Article title","m9f_title_font_settings":"","m9f_title_font_family":"","m9f_title_font_size":"","m9f_title_font_line_height":"","m9f_title_font_style":"","m9f_title_font_weight":"","m9f_title_font_transform":"","m9f_title_font_spacing":"","m9f_title_":"","m9f_cat_font_title":"Article category tag","m9f_cat_font_settings":"","m9f_cat_font_family":"","m9f_cat_font_size":"","m9f_cat_font_line_height":"","m9f_cat_font_style":"","m9f_cat_font_weight":"","m9f_cat_font_transform":"","m9f_cat_font_spacing":"","m9f_cat_":"","m9f_meta_font_title":"Article meta info","m9f_meta_font_settings":"","m9f_meta_font_family":"","m9f_meta_font_size":"","m9f_meta_font_line_height":"","m9f_meta_font_style":"","m9f_meta_font_weight":"","m9f_meta_font_transform":"","m9f_meta_font_spacing":"","m9f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","tdc_css_class":"td_uid_23_5ece0087a4486_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_23_5ece0087a4486_rand_style"}'; block_td_uid_23_5ece0087a4486.td_column_number = "1"; block_td_uid_23_5ece0087a4486.block_type = "td_block_10"; block_td_uid_23_5ece0087a4486.post_count = "3"; block_td_uid_23_5ece0087a4486.found_posts = "414"; block_td_uid_23_5ece0087a4486.header_color = ""; block_td_uid_23_5ece0087a4486.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_23_5ece0087a4486.max_num_pages = "138"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_23_5ece0087a4486); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Trending Now</span></h4></div><div id=td_uid_23_5ece0087a4486 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/tp-hcm-dat-muc-tieu-tang-them-650-ha-dat-cong-vien-vao-nam-2030/" rel="bookmark" title="Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030">Tp.HCM đặt mục tiêu tăng thêm 650 ha đất công viên vào năm 2030</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/quy-hoach-khu-do-thi-1-500-khu-do-thi-moi-phuong-vinh-hiep/" rel="bookmark" title="Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp">Quy hoạch Khu đô thị 1/500 Khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_9 td_module_wrap td-meta-info-hide"> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://thobsonstudio.com/nha-thue-tp-hcm-giam-gia-2-3-trieu-dong-thang/" rel="bookmark" title="Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng">Nhà thuê TP.HCM giảm giá 2-3 triệu đồng/tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-52" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-52"><a href="#">About Us</a></li> <li id="menu-item-53" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-53"><a href="https://thobsonstudio.com/contact/">Contact</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Copyright 2017 - Newspaper by TagDiv </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 9.7.4 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ece0087a7423 --> <script type="text/javascript">jQuery().ready( function() { if (typeof tdsDateFormat !== 'undefined') { // php time() equivalent - js deals in milliseconds and php in seconds var tdBusinessDateTimestamp = Math.floor(new Date().getTime() / 1000); // replace the date var tdBusinessTodayDate = td_date_i18n(tdsDateFormat, tdBusinessDateTimestamp); jQuery('.td-business-demo-js-date-today').text(tdBusinessTodayDate); } });</script><script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=9.7.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.4.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=388b2d8ea1192f4a22a4fef9c5911ef0'></script> <script type='text/javascript' src='https://thobsonstudio.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> </script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 3.1 on 2020-05-27 05:54:15 -->